Klachtenprocedure

Bij de overblijf en bij de BSO is veel aandacht is voor kwaliteit en service van de opvang. Toch kan het voorkomen dat je als ouder ergens niet tevreden over bent. Dit kan bijvoorbeeld over de behandeling van je kind gaan, de benadering naar jezelf of over administratieve handelingen.

Weten waarover je ontevreden bent, helpt ons om kritisch te kijken naar onze dienstverlening. Eventuele problemen kunnen wij zo onderkennen en aanpakken. Het uiten van een klacht draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit en service van de opvang. Ook zonder klacht zijn wij geïnteresseerd in je wensen en ideeën hoe iets beter kan.

 

Waar kunt u met uw klacht terecht?

Bij de pedagogisch medewerkers;

Bij de locatieleider;

Bij de directeur van de organisatie;

Bij de oudercommissie van de locatie;

Bij een onafhankelijke klachten,- of geschillencommissie

 

Bespreek in eerste instantie de klacht met degene die het betreft. Er samen over praten kan veel oplossen. Mocht dit voor je gevoel niet voldoende oplossing bieden, kun je officieel mondeling of schriftelijk de klacht voorleggen aan de directeur. De directeur zal de standpunten van beide partijen horen en binnen twee weken mondeling en/of schriftelijk bericht geven. In dit bericht worden beide standpunten verwoord en wordt aangegeven of, en zo ja, welke maatregelen genomen worden naar aanleiding van de klacht.

Indien je niet tevreden bent over de wijze van afdoening kun je contract opnemen met de geschillencommissie waar wij bij zijn aangesloten. Deze commissie houdt zich bezig met klachten waarbij ouder(s), oudercommissie en directie behoefte hebben aan een objectief oordeel. Contact opnemen kan via de website .